CGU Magic Pinks

KONKURRANSEREGLER Internettkonkurransen MAGIC PINKS by Pink Lady®

Paragraf 1: Arrangørforeningen

Fra 9. august til 31. august 2018 organiserer Association Pink Lady® Europe, heretter kalt “arrangørforeningen”, med hovedkontor i 145, avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike, SIRET: 421 352 550 000 30, MVA nr.: FR28 421 352 550, en konkurranse kalt “Magic Pinks” i det private klubbområdet, kun tilgjengelig for medlemmene, på nettstedet http://www.pinkladyeurope.com/ Konkurransen er tilgjengelig i 23 dager. Det spilles om en pott, og det vil foretas en loddtrekning blant deltakelsene til slutt. Konkurransen vil ikke annonseres utenom nettstedet, unntatt for medlemmene i Klubben.

Paragraf 2: Deltakerne

Konkurransen, med kjøpeplikt i butikk, er kun åpen for fysiske personer over 18 år med bopel i Europa, som har en e-postadresse. Personer som ikke oppfyller de ovennevnte betingelsene er utelukket fra konkurransen, samt de ansatte i “arrangørforeningen”, og enhver person som, direkte eller indirekte, har deltatt i utformingen, gjennomføringen eller administreringen av konkurransen, samt disses ektefeller og familiemedlemmer: det være seg direkte forfedre eller etterkommere, eller andre familiemedlemmer, enten de lever under samme tak som deltakeren eller ikke. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å be en deltaker om bevis for de ovennevnte betingelsene. Enhver persom som ikke oppfyller betingelsene, eller som nekter å forelegge bevis, vil bli utelukket fra konkurransen, og vil ikke motta premien dersom vedkommende har vunnet. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å foreta enhver nødvendig kontroll for å forsikre seg om at reglene overholdes. Deltakelsen i konkurransen forutsetter at man godtar konkurransereglene fullt og helt. Deltakeren må være registrert i, og logget inn i Pink Lady®-klubben, som er tilgjengelig fra nettstedet www.pinkladyeurope.com. Medlemskap i klubben er åpent for enhver fysisk person over 18 år, og gratis. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til å nekte enhver person som ikke oppfyller vilkårene, medlemskap i Pink Lady®-klubben. Medlemskapet i Pink Lady®-klubben gir innehaveren, heretter kalt ”medlemmet”, anledning til å: – dra nytte av Pink Lady®’s fordeler ved å samle Pink-poeng som kan byttes inn mot unike gaver fra Pink Lady®-butikken – samle Pink-poeng ved å taste inn engangskodene som befinner seg på baksiden av etikettene på de aktuelle Pink Lady®- og PinKids®-eplene og/eller Pink Lady®- og PinKids®-eplebrettene. For å delta i “Quizen” må deltakeren ha minst 6 Pink-poeng, som vil trekkes fra vedkommendes poengpott ved deltakelsen.

Paragraf 3: Hvordan man deltar

Deltakerne må: – gå inn på følgende URL-adresse: http://www.pinkladyeurope.com/ – skrive seg inn i klubben (etternavn, fornavn, fødselsdato, e-postadresse, pseudonym, adresse og passord) eller logge seg på – bekrefte deltakelsen mot 6 Pink-poeng – besvare et spørsmål med flere svaralternativer (4 muligheter, eliminerende svar). Deltakeren vil få et hint som kan hjelpe han/henne til å avgi riktig svar. Deltakeren er nødt til å svare riktig på spørsmålet for å bli med i loddtrekningen. Man kan delta i konkurransen på flere nivåer. Samme deltaker kan spille på nytt så lenge vedkommende har nok Pink-poeng i potten sin. Hver deltakelse krever 6 Pink-poeng. Deltakelser som ikke utføres i samsvar med bestemmelsene i disse konkurransereglene vil ugyldiggjøres. Deltakere som mistenkes for fusk vil kunne utelukkes fra konkurransen av “arrangørforeningen”, uten at denne trenger å begrunne avgjørelsen. Alle ufullstendige, feilaktige eller uleselige identifiseringer eller deltakelser, gjort med hensikt eller ikke, eller utført på annet vis enn det som er bestemt i disse konkurransereglene, vil anses som ugyldige. For å bli medlem av Pink Lady®-klubben må nettbrukeren gå inn på nettstedet www.pinkladyeurope.com. Han/hun må der registrere seg i Pink Lady®-klubben ved å fylle ut nettskjemaet, og velge sitt personlige passord. Ved de følgende påloggingene vil identifiseringen skje via e-postadressen og passordet. Kun nettbrukere som registrerer seg i Pink Lady®-klubben kan få Pink-poeng. All deltakelse i konkurransen foregår kun elektronisk. Av den grunn vil ingen påmelding per telefon, telefaks eller annen elektronisk post via Pink Lady®’s nettsted, kunne tas i betraktning. Enhver unøyaktig eller ufullstendig påmelding vil ikke tas i betraktning, og deltakelsen vil anses som ugyldig. Det samme gjelder for multiple deltakelser. “Arrangørforeningen” vil ikke ta i betraktning deltakelser som: a) kommer inn senere enn kl. 23:59 siste dag i konkurransen; b) inneholder identitesopplysninger eller adresser som er ufullstendige, uriktige, urettmessig tilegnede eller motstridende disse konkurransereglene; d) ikke utføres i samsvar med ovennevnte prosedyre. Dersom vilkårene for deltakelse stipulert i disse konkurransereglene ikke overholdes, vil deltakelsen anses som ugyldig. Ingen spørsmål angående fortolkningen eller gjennomføringen av konkurransen, det være seg skriftlig eller per telefon, vil bli besvart. “Arrangørforeningen” kan direkte eller indirekte foreta alle nødvendige kontroller for å sjekke deltakernes rett til å delta.

Paragraf 4: Premien

Det vil kun tildeles én premie, og dermed kun være én vinner. Pemien som tildeles ved loddtrekning er: 1 KitchenAid kjøkkenmaskin, med vilkårlig farge. Detaljer: Premien har en gyldighet på 30 dager. Markedsverdi: 700 € inkl.moms. Premiens verdi ble slått fast ved redigeringen av disse konkurransereglene, og kan ikke gjøres til gjenstand for senere innsigelser. Alle kostnader som påløper etter konkurransen, spesielt i forbindelse med vedlikehold og bruk av premien, er helt og holdent vinnerens ansvar.

Paragraf 5: Kåring av vinneren

Loddtrekningen vil foretas den september 2018. Betingelse(r) for å delta i loddtrekningen: De personene som har svart riktig på et spørsmål, og fylt ut hele skjemaet for deltakelse i konkurransen, i samsvar med paragraf 3, vil bli med i loddtrekningen. Loddtrekningens dato og klokkeslett kan bli forskjøvet ved dataproblemer. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å be vinneren bekrefte sin identitet ved å legge frem et gyldig identitetsbevis. Gjennom sin deltakelse i konkurransen tillater vinneren “arrangørforeningen” å bruke sitt fornavn, etternavn og land vedkommende er registrert i klubben med.

Paragraf 6: Kunngjøring av vinneren

Vinneren vil bli kontaktet via e-postadressen som ble oppgitt når han/hun meldte seg på konkurransen.

Paragraf 7: Overlevering av premien

Premien vil sendes til den postadressen vinneren oppga, innen 8 uker etter loddtrekningen. Premien vil stå til deltakerens rådighet i 7 dager. Etter denne tidsfristen vil ikke vinneren lenger kunne gjøre krav på premien. Vinneren forplikter seg til å godta premien slik den tilbys, uten muligheter for å bytte den inn eksempelvis mot kontanter, andre goder eller tjenester av noen som helst art, eller overføre premien til en tredjepart. Det kan heller ikke stilles krav om kompensasjon for premien. Ved hendelser som ligger utenfor dennes kontroll, især tilknyttet leverandørene eller uforutsigbare omstendigheter, forbeholder “arrangørforeningen” seg retten å bytte ut den annonserte premien med en premie av tilsvarende verdi. Vinneren vil holdes underrettet om eventuelle endringer.

Paragraf 8: Bruk av deltakernes personopplysninger

Deltakernes opplysninger lagres og brukes av “arrangørforeningen” for å registrere deltakelsen i konkurransen, og overlevere premien. Deltakerne kan, med en legitim grunn, motsette seg at deres personlige data, oppgitt i forbindelse med denne konkurransen, blir gjenstand for behandling. De har også rett til å motsette seg at dataene deres benyttes i markedsføringsøyemed, utenfor deltakelsen i denne konkurransen, og kan hevde denne retten så snart de har meldt seg på konkurransen, ved å sende brev til “arrangørforeningen”, hvis adresse er oppgitt i paragraf 1. Vinneren gir “arrangørforeningen” tillatelse til å bruke hans/hennes personopplysninger (fornavn og etternavn) i reklame- eller PR-øyemed, på et hvilket som helst medium, uten at dette gir vedkommende noen som helst godtgjørelse, rettighet eller fordel, annet enn premien. I samsvar med den franske loven om databeskyttelse og personvern av 6. januar 1978, har enhver deltaker rett til å kreve at uriktige, ufullstendige, tvetydige eller foreldede opplysninger som angår dem selv, rettes, kompletteres, klargjøres, oppdateres eller slettes, ved å sende brev til “arrangørforeningen”, hvis adresse er oppgitt i paragraf 1.

Paragraf 9: Konkurransereglene

Disse konkurransereglene ble deponert hos SCP EXADEX Société Civile Professionnelle, innehaver av et stevnevitnekontor (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) i MONTPELLIER, 161 rue Yves Montand, Parc 2000, den 1. august 2018. Konkurransereglene kan leses på følgende nettsteder: – På fransk: https://www.pomme-pinklady.com/fr/le-club/cgu-magic-pinks/ – På engelsk: https://www.apple-pinklady.com/en/the-club/cgu-magic-pinks/ – På italiensk: https://www.mela-pinklady.com/it/il-club/cgu-magic-pinks/ – På spansk: https://www.manzana-pinklady.com/es/el-club/cgu-magic-pinks/ – På tysk: https://www.apfel-pinklady.com/de/profiel/cgu-magic-pinks/ – På nederlandsk: https://www.appel-pinklady.com/nl/de-club/cgu-magic-pinks/ – På dansk: https://www.aeble-pinklady.com/da/klubben/cgu-magic-pinks/ – På norsk: https://www.eple-pinklady.com/no/klubben/cgu-magic-pinks/ Konkurransereglene kan også fås tilsendt gratis ved henvendelse til “arrangørforeningen”. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til når som helst å forlenge, forkorte, endre eller avbryte konkurransen, spesielt ved tvingende omstendigheter, uten at deltakerne kan forlange noen som helst erstatning. De endrede reglene med addenda vil i så tilfelle deponeres hos SCP EXADEX Société Civile Professionnelle, innehaver av et stevnevitnekontor (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) i MONTPELLIER, 161 rue Yves Montand, Parc 2000.

Paragraf 10: Industriell og intellektuell eiendomsrett

All kopiering, gjengivelse eller bruk av denne konkurransen, eller deler av den, konkurransereglene inkludert, er strengt forbudt. Alle merker, logoer, tekster, bilder, videoer og andre særtegn gjengitt på nettstedet, samt på nettstedene som kan nås via hyperlenkene, er innehavernes eksklusive eiendom, og således beskyttet av bestemmelsene i åndsverkloven, og det i hele verden. Uautorisert kopiering er et brudd på denne loven, og kan medføre strafferettslige reaksjoner. Enhver uautorisert, total eller delvis gjengivelse av disse merkene, logoene eller særtegnene utgjør et lovbrudd som kan medføre strafferettslige reaksjoner. Deltakelsen i konkurransen forutsetter at deltakerne helt og fullt godtar disse konkurransereglene.

Paragraf 11: Ansvarsforhold

“Arrangørforeningen” kan ikke stilles til ansvar ved tvingende omstendigheter eller hendelige uhell som ligger utenfor dennes kontroll. “Arrangørforeningen” kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, tap, tyveri eller ødeleggelser av post, eller uleselige poststempler, grunnet posttjenesten. Den kan heller ikke holdes ansvarlig, og det kan ikke reises noen klage mot denne, ved hendelser som kan betegnes som tvingende omstendigheter (streik, uvær, osv.), som helt eller delvis hindrer deltakerne i å delta i konkurransen, og/eller vinneren i å nyte godt av premien sin. “Arrangørforeningen”, samt dennes leverandører og samarbeidspartnere, kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlige for eventuelle uhell som måtte oppstå ved bruk av premien, det være seg av vinneren selv eller dennes gjester, i det øyeblikk vedkommende har tatt premien i sin besittelse. “Arrangørforeningen”, samt dennes leverandører og samarbeidspartnere, kan heller ikke holdes ansvarlige for tap eller tyveri av premien, i det øyeblikk vinneren har tatt denne i sin besittelse. Alle nødvendige ekstrakostnader i forbindelse med overtakelsen av premien må bæres av vinneren, uten at vedkommende kan be verken “arrangørforeningen”, dennes leverandører eller samarbeidspartnere om noen som helst kompensasjon. Denne konkurransen er verken administrert eller støttet av Facebook, som “arrangørforeningen” fritar for ethvert ansvar.

Paragraf 12: Tvist & klage

Disse konkurransereglene er underlagt europeisk lovgivning. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å avgjøre, uten ankemuligheter, ethvert spørsmål som måtte oppstå angående tolkningen eller anvendelsen av disse konkurransereglene, og ingen innsigelser vil lenger tas imot én måned etter konkurransens slutt, spesielt når det gjelder konkurransens vilkår, resultater, premier eller mottakelsen av disse. Unntatt ved helt opplagte feil er det vedtatt at opplysningene som kommer fra “arrangørforeningens” konkurransesystemer har beviskraft i enhver tvist som angår tilkoblingsdataene og databehandlingen av disse opplysningene i forbindelse med konkurransen. Alle klager må sendes til “arrangørforeningen” innen én måned etter datoen for konkurransens slutt. Etter denne datoen vil ingen reklamasjon bli akseptert. Deltakelsen i konkurransen medfører at man helt og fullt godtar disse konkurransereglene.

Paragraf 13: Bevisvedtekt

Det er uttrykkelig avtalt mellom “arrangørforeningen” og deltakeren at kun “arrangørforeningens” datasystemer og -filer er gyldige som bevis. Dataregistrene som er lagret i “arrangørforeningens” datasystemer, under rimelig sikre og pålitelige forhold, anses som beviser når det gjelder forbindelsene og kommunikasjonen mellom “arrangørforeningen” og deltakeren. Unntatt ved helt opplagte feil, er det derfor vedtatt at “arrangørforeningen”, især som bevis for en handling, et faktum eller en unnlatelse, kan benytte seg av programmer, data, filer, registreringer, operasjoner eller andre elementer (f.eks. sporingsrapporter eller andre andre rapporter) av data- eller elektronisk art, format eller på et slikt medium, som er opprettet, mottatt eller lagret direkte eller indirekte av “arrangørforeningen”, spesielt i dennes datasystemer. Disse elementene anses altså som beviser, og skal derfor, dersom de legges frem av “arrangørforeningen” som beviser i et tvistemål eller lignende, være rettsgyldige, holdbare og kunne stilles opp imellom partene på samme måte, under de samme betingelsene, og med samme beviskraft som et hvilket som helst dokument som er opprettet, mottatt eller oppbevart skriftlig. Alle handlinger som er utført ved hjelp av deltakerens brukernavn og passord, tildelt ved registreringen, vil ugjendrivelig anses som utført på deltakerens ansvar.